Všeobecné ubytovací podmínky

1. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb (dále jen „poskytovatel“) v pensionu Bavlnka, Dvory nad Lužnicí 16, 378 08 Dvory nad Lužnicí a zákazníky.

Podmínky jsou pro všechny strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a zákazníkem. Je povinností každého zákazníka se s těmito všeobecnými podmínkami seznámit před nástupem do penzionu a při pobytu je dodržovat.

2. Zákazník

Zákazníkem – ubytovaným v pensionu Bavlnka – jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let.

Osoby ve věku 15 – 18 let mohou uzavřít smlouvu s poskytovatelem pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

3. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (telefonické, e-mailové či rezervací na internetových stránkách poskytovatele ubytovacích služeb www.pension-bavlnka.cz). Na základě objednávky zašle poskytovatel ubytování zákazníkovi smlouvu poštou, příp. e-mailem (dle dohody) ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zákazník a jedno poskytovatel nejpozději v den nástupu na ubytování.

2. Poskytovatel zároveň rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi, a to po dobu max. 7 dnů od data rezervace, pokud se ve smlouvě nedohodne se zákazníkem jinak. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50 % z ceny poskytovaných služeb) – její přesná výše je uvedena ve smlouvě.

3. Smlouva obsahuje veškeré potřebné údaje – např. jméno zákazníka, počet lůžek, termín, výši zálohy… Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými ubytovacími podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami uvedenými ve Všeobecných ubytovacích podmínkách.

4. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek dalších osob uvedených na přihlášce odpovídá zákazník, který uzavřel s poskytovatelem smlouvu.

5. Poskytovatel akceptuje závazně objednávku po uhrazení zálohy. V případě neuhrazení zálohy v termínu dohodnutém ve smlouvě bude rezervace zrušena.

4. Ceny

1. Ceny služeb jsou uvedeny na oficiálním webu poskytovatele www.pension-bavlnka.cz. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi poskytovatelem a zákazníkem.

2. Cena pobytu se skládá ze zálohy a z doplatku.

3. Záloha je splatná složenkou nebo bankovním převodem na účet poskytovatele. Závazek zákazníka zaplatit zálohu je v případě bankovního převodu splněn připsáním úhrady na účet poskytovatele.

4. Doklad o uhrazení zálohy je nutno uschovat pro nástup ubytování.

5. Doplatek ceny je splatný v den nástupu ubytování v pensionu.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je oprávněn:

 • být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu
 • využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb
 • stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami

Zákazník je povinen:

 • včas zaplatit dohodnutou zálohu
 • dodržovat interní předpisy poskytovatele, zejména je zákazník v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu na pokojích, v rekreačním objektu i v jeho okolí, uklízet si po sobě a svých dětech, nekonzumovat potraviny na pokojích
 • zachovávat noční klid v době mezi 22.00 a 6.00 hod. V případě hrubého porušení předpisů a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu
 • bezodkladně nahlásit majitelům případně personálu penzionu způsobené , případně zjištěné závady, škody či problémy
 • uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním, příp. jednáním osob uvedených ve smlouvě sjednané zákazníkem v penzionu Bavlnka.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn:

 • vyžadovat od zákazhíka součinnost tak, aby poskytovatel mohl řádně splnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy

Poskytovatel je povinen:

 • zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5. V případě, že dojde k situaci, kdy poskytovatel ubytování bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení finanční částky.

7. Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou a to dopisem, příp e-mailem. V případě storna pobytu formou e-mailu je zákazník povinen si doručení e-mailu a provedení storna u poskytovatele ověřit.

Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

 • v případě zrušení pobytu více než 30 dní včetně před nástupem ubytování činí storno poplatek 50 % z ceny pobytu
 • v případě zrušení pobytu méně než 30 dní před nástupem ubytování činí storno poplatek 100 % z ceny pobytu

Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:
1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem ubytování (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den uvedený ve smlouvě – den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků.

Upozornění – poskytovatel ubytování vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, živelné pohromy apod. Pro tento případ poskytovatel doporučuje sjednat pojištění proti stornu pobytu a nárokovat náhradu na pojišťovně.

Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na objednávce.

Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

8. Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Poskytovatel doporučuje zákazníkovi sjednat u vybrané pojišťovny vhodné pojištění. To vám nabízíme i my, klikněte zde.

9. Osobní údaje

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění pobytu v ubytovacím zařízení pension Bavlnka.

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2010 a je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek.

2. Platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou. Zákazník uhrazením zálohy na přihlášce potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je jako nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Těšíme se na setkání s Vámi

Pension Bavlnka
Dvory nad Lužnicí 16
378 08 Dvory nad Lužnicí

Mobil: +420 776 490 865
E-mail: penzion.bavlnka@gmail.com